id="home" class="home blog unknown"

Blog o pracy – pracodawca konta pracownik

Recent Posts

Zalety korzystania z urlopu bezpłatnego

praca_w_biurzeZaletą urlopu bezpłatnego jest zdecydowanie fakt, że pracownik dysponuje czasem wolnym od pracy, ale stosunek pracy nie ulega w tym momencie rozwiązaniu, a jedynie zawieszeniu. Zatem jeśli na przykład dana osoba chce wyjechać na pewien okres czasu w celach zarobkowych za granicę, nie musi decydować się na tak radykalne posunięcie, jaki jest złożenie wypowiedzenia. Urlop bezpłatny pracownik może wykorzystać w ustalony przez siebie sposób i nie musi informować pracodawcy, jak zamierza spożytkować ten czas.

Ponadto, pracownik może w czasie urlopu bezpłatnego nawiązać współprace ze swoim pracodawcą, w ramach innych niż dotychczas, czyli na przykład może wykonywać dla niego parce w ramach umowy – zlecenia bądź umowy o dzieło. Świadczona w tych ramach prace nie może jednak polegać na wykonywaniu tych samych czynności, które pracownik realizował w ramach zawieszonej umowy o pracę. Dodatkowym plusem urlopu bezpłatnego jest to, ze pracodawca nie może w tym czasie zwolnić pracownika.

Nie może również mieć miejsca sytuacja, w której pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym zostanie przeniesiony na inne stanowisko, niż zawarte w umowie o pracę. Pracownik powracający z urlopu bezpłatnego powraca zatem do tych samych czynności i ma ten sam zakres obowiązków, jak przed jego rozpoczęciem, chyba, że w ramach porozumienia z pracodawcą warunki te zostaną zmienione.

Urlop bezpłatny

praca-157Zdarzają się takie sytuacje, że pracownik potrzebuje czasu wolnego od wykonywania pracy, ale nie chce rozwiązaywac zawartego stosunku pracy. Rozwiązanie w takiej sytuacji jest złożenie wniosku o udzielnie urlopu bezpłatnego. Wniosek o bezpłatny urlop powinien zostać złożony na piśmie i również na piśmie pracodawca powinien na ten wniosek odpowiedzieć. Urlop bezpłatny może być udzielany tylko i wyłącznie na wniosek pracownika. Pracodawca nie ma prawa do kierowania pracownika na urlop bezpłatny, nawet jeśli firma znajduje się w trakcie przejściowych problemów na przykład natury finansowej.

Wniosek o urlop bezpłatny nie musi zawiraec uzasadnienia co do przyczyn korzystania z tego urlopu, jednak czasem ich zawarcie i wyjaśnienie, jakie przesłanki nami kierują, mogą wpłynąć na pozytywne zaopiniowanie wniosku przez pracodawcę. Pracodawca nie musi wyrazić zgody na udzielenie pracownikowi urlopu. Może również zgodzić się na ten urlop, jednak w krótszym wymiarze bądź w innym terminie, niż ten który zaproponował pracownik. Zależy to wyłącznie od jego woli; w przypadku odpowiedzi odmownej na wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego, pracownik nie ma prawa do roszczeń. Ponadto – tak samo jak pracownik nie musi uzasadniać motywów złożenia wniosku o udzielnie urlopu bezpłatnego, tak samo pracodawca nie ma obowiazaku uzasadniać decyzji odmownej.

Urlop okolicznościowy w czasie ślubu pracownika i urodzenia się dziecka

praca-w-biurzeZ okazji zawarcia związku małżeńskiego przez pracownika, ma on prawo do dwóch dni urlopu okolicznościowego. Prawo do urlopu okolicznościowego przysługuje w momencie, gdy fakt zawarcia związku małżeńskiego przynosi skutki o charakterze zarówno cywilnym jak i prawnym, czyli gdy akt małżeństwa zostaje spisany przez odpowiedniego przedstawiciela, w tym przypadku, przez naczelnika urzędu stanu cywilnego. Skutków wyżej wspomnianych nie przynosi ślub wyznaniowy, z tego też względu nie jest on podstawą do udzielnie pracownikowi urlopu.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu każdego człowieka jest urodzenie się dziecka. W praktyce z urlopu okolicznościowego, udzielanego z tego tytułu, korzysta tylko ojciec dziecka, kobieta, jeśli jest pracownikiem, w tym czasie przebywa już na urlopie macierzyńskim. Przepisy nie regulują, kiedy urlop ten ma być wykorzystany, to znaczy, że nie jest zarezerwowany tylko na dzień urodzenia się dziecka.

Pracownik może go wykorzystać w dniu dowolnym, ustalonym przez siebie. Musi natomiast potwierdzić fakt urodzenia odpowiednim dokumentem, w tym przypadku aktem urodzenia. W obu przypadkach pracownik zachowuje prawo do wypłaty wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego. Wynagrodzenie to jest liczone według tych samych zasad, co wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy, jest jak sama nazwa wskazuje, udzielany na wypadek szczególnych okoliczności, związanych najczęściej z ważnymi wydarzeniami w sferze rodzinnej. Nie ma określonego limitu pobierania urlopu okolicznościowego w ciągu roku. Pracodawca ma obowiązek udzielenia tego urlopu każdorazowo, w razie wystąpienia okoliczności będących przesłankami do wzięcia urlopu. Pracownik składa wniosek o urlop okolicznościowy na piśmie i jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego konieczność wzięcia tego urlopu. Jeśli nie jest w stanie potwierdzić od razu zaistniałych okoliczności od razu, powinien zobowiązać się na piśmie do dostarczenia dokumentów w późniejszym terminie.

Wymiar urlopu okolicznosciwego zależy od stopnia pokrewieństwa pracownika z osobami, ze względu na których jest udzielany urlop oraz od ważności danych wydarzeń. Dwa dni urlopu okolicznościowego przypadają w przypadku śmierci najbliższych członków rodziny, to jest rodziców, małżonka, dzieci, a także macochy i ojczyma, oraz w przypadku najważniejszych wydarzeń w życiu samego pracownika, czyli w momencie zawierania małżeństwa oraz w przypadku, gdy pracownikowi rodzi się dziecko. Jeden dzień urlopu zostaje udzielony w przypadku śmierci rodzeństwa, dziadków, teściów i osób będących na utrzymaniu pracownika, bądź pod jego bezpośrednią opieką, oraz w przypadku ślubu dziecka

Urlop na żądanie

praca-za-granica-ubezpieczenieUrlop na żądanie jest to przysługujący każdemu pracownikowi urlop, który udzielany jest w niespodziewanych i nagłych przypadkach. Pracodawca jest zobowiązany udzielić takiemu pracownikowi urlopu, bez względu na okoliczności i bez konieczności podawania przyczyny przez pracownika. Wymiar takiego urlopu wynosi cztery dni kalendarzowe w roku. Ilość ta jest niezależna od liczby nawiązanych w danym okresie stosunków pracy, czyli od liczby pracodawców. Wymiar tego urlopu nie może zostać zwiększony. Istnieją jednak przypadki, gdy pracodawca może odmówić udzielenia tego urlopu; chodzi o takie okoliczności, w wyniku których prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa zostanie zakłocnoe, bądź zagrożone.

Chcoiaz pracownik ma prawo powiadomić pracodawcę najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu o fakcie korzystania z niego, to powinien mimo wszystko poczekać na faktyczna zgodę pracodawcy. Urlop na żądanie nie jest dodatkowym świadczeniem, ale zawiera się w puli urlopu wypoczynkowego. Jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu na żądanie w danym roku kalendarzowym, to  – inaczej niż w przypadku urlopu wypoczynkowego – należne cztery dni nie przechodzą na rok kolejny. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, że pracownik w danym roku kalendarzowym wykorzystał cały przysługujący mu urlop wypoczynkowy, wówczas nie może on już korzystać z urlopu na żądanie. Prawo do tego urlopu, zgodnie z przysługującym wymiarem, mają wszyscy pracownicy

Wynagrodzenie w czasie urlopu wypoczynkowego i ekwiwalent

robic_jesli_posrednik_5232847Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego liczone jest według tych samych kryteriów, jak wynagrodzenia pracownika w czasie, gdy wykonuje pracę. Na liście płac takiego pracownika zaznacza się jedynie, ze jest to wynagrodzenie za czas urlopu, które de facto nie ulega zmianie.Ekwiwalent liczony jest według innych zasad niż wynagrodzenie za urlop w czasie zatrudnienia pracownika. Do ustalenia kwoty ekwiwalentu należy określić średnie wynagrodzenia pracownika z trzech ostatnich miesięcy, a następnie ustalić tak zwany wskaźnik ekwiwalentu, określony na dany rok.

Oblicza się go, odliczając od liczby dni w roku, przypadające w danym roku kalendarzowym niedziele, dni wolne ustawowo od pracy oraz dni świąteczne. Tak uzyskaną kwotę dzieli się na dwanaście, czyli liczbę miesięcy w roku. Średnią wynagrodzenia uzyskaną z trzech ostatnich miesięcy, dzieli się przez wskaźnik ekwiwalentu, a otrzymana w ten sposób wartsośc dzieli raz jeszcze przez liczbę godzin za jeden dzień pracy, czyli w przypadku standardowego zatrudnienia – przez osiem. Otrzymana wartość jest mnożona przez liczbę godzin, jaka składa się na niewykorzystany urlop. Uzyskana w ten sposób kwota stanowi ekwiwalent pracownika za czas niewykorzystanego urlopu. Ekwiwalent jest wliczany do wynagrodzenia, od którego potrącane sa składki na ubezpieczenie społeczne.

Konieczność wykorzystania urlopu

przy_pracyPracownik ma prawo wykorzystania urlopu, który przysługuje mu u danego pracodawcy. Jeśli zdarzy się tak, że urlop nie zostanie wykorzystany, a pracownik zostanie zwolniony z pracy, bądź sam z niej zrezygnuje, wówczas ma obowiązek wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia. To, czy pracodawca udzieli danemu pracownikowi urlopu, zależy tylko od niego, pracownik ma natomiast obowiązek wykorzystania urlopu zgodnie z sugestia pracodawcy.

Ewentualnym rozwiązaniem, choć rzadko spotykanym jest przeniesienie urlopu do nowego przedsiębiorcy, jednak musi zostać na to udzielona zgoda kolejnego pracodawcy. Jeśli pracownik nie zdoła wykorzystać zaległego urlopu, wówczas należny jest mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Ekwiwalent ten to nic innego, jak swidaczenie pieniężne, wypłacane z tytułu należnego, a niewykorzystanego urlopu.

Ekwiwalent nie jest wypłacany, jeśli zostanie ustalone przez obie strony stosunku pracy, czyli tak przez pracownika jak i pracodawcę, że zaległy urlop zostanie przeniesiony na konto nowo podpisanej umowy. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy umowa wiążąca pracownika zostaje rozwiązana, bądź zakończyła się z upływem okresu, na jaki został zawarta i pracownik podpisuje z tym samym pracodawcą kolejna umowę o prace. Czynnikiem koniecznym do zaisteniena musi być również w tym przypadku fakt, że umowa ta powinna zostać nawiązana bezpośrednio po wygaśnięciu poprzedniej.

Zmiany w udzielonym urlopie wypoczynkowym

student_w_pracy-34ba8Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego i nie może go tego prawa pozbawiać, a z udzielonego urlopu generalnie nie może pracownika odwoływać. Może jednak zdarzyć się sytuacja, gdy na skutek szczególnych okoliczności pracodawca będzie zmuszony zmienić plany pracownika i nakazać mu wrócić z urlopu. Jednakże wszelkie koszty, jakie wiążą się z powrotem pracownika z odbywanego urlopu wypoczynkowego, jest zobligowany pokryć pracodawca. Urlop wypoczynkowy może również ulec przesunięciu na skutek pewnych szczególnych okoliczności, leżących po stronie pracownika.

Tak się może zdarzyć, gdy pracownik niespodziewanie zachoruje, i czas przeznaczony na urlop nie będzie czasem regeneracji sił, tylko czasem spędzonym na powrocie do zdrowia. Jeśli pracownik zachoruje w trakcie urlopu, jest to również przesłanka do przerwania urlopu, korzystania w czasie choroby ze zwolnienia lekarskiego, a po okresie zwolnienia chorobowego, pracownik może kontynuować urlop, bądź może go wykorzystać w innym czasie, co zależy przede wszystkim od tego, jakie sa potrzeby przedsiębiorstwa, w którym pracuje.

Nie może być jednak takiej sytuacji, że z powodu choroby pracodawca nie udziela pracownikowi urlopu w terminie późniejszym. Taka sytuacja jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i może być podstawa roszczeń pracowniczych