Archiwum miesięczne:Październik, 2015

Zalety korzystania z urlopu bezpłatnego

Zaletą urlopu bezpłatnego jest zdecydowanie fakt, że pracownik dysponuje czasem wolnym od pracy, ale stosunek pracy nie ulega w tym momencie rozwiązaniu, a jedynie zawieszeniu. Zatem jeśli na przykład dana osoba chce wyjechać na pewien okres czasu w celach zarobkowych za granicę, nie musi decydować się na tak radykalne posunięcie, jaki jest złożenie wypowiedzenia. Urlop…Urlop bezpłatny

Zdarzają się takie sytuacje, że pracownik potrzebuje czasu wolnego od wykonywania pracy, ale nie chce rozwiązaywac zawartego stosunku pracy. Rozwiązanie w takiej sytuacji jest złożenie wniosku o udzielnie urlopu bezpłatnego. Wniosek o bezpłatny urlop powinien zostać złożony na piśmie i również na piśmie pracodawca powinien na ten wniosek odpowiedzieć. Urlop bezpłatny może być udzielany tylko…Urlop okolicznościowy w czasie ślubu pracownika i urodzenia się dziecka

Z okazji zawarcia związku małżeńskiego przez pracownika, ma on prawo do dwóch dni urlopu okolicznościowego. Prawo do urlopu okolicznościowego przysługuje w momencie, gdy fakt zawarcia związku małżeńskiego przynosi skutki o charakterze zarówno cywilnym jak i prawnym, czyli gdy akt małżeństwa zostaje spisany przez odpowiedniego przedstawiciela, w tym przypadku, przez naczelnika urzędu stanu cywilnego. Skutków wyżej…Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy, jest jak sama nazwa wskazuje, udzielany na wypadek szczególnych okoliczności, związanych najczęściej z ważnymi wydarzeniami w sferze rodzinnej. Nie ma określonego limitu pobierania urlopu okolicznościowego w ciągu roku. Pracodawca ma obowiązek udzielenia tego urlopu każdorazowo, w razie wystąpienia okoliczności będących przesłankami do wzięcia urlopu. Pracownik składa wniosek o urlop okolicznościowy na piśmie i…Urlop na żądanie

Urlop na żądanie jest to przysługujący każdemu pracownikowi urlop, który udzielany jest w niespodziewanych i nagłych przypadkach. Pracodawca jest zobowiązany udzielić takiemu pracownikowi urlopu, bez względu na okoliczności i bez konieczności podawania przyczyny przez pracownika. Wymiar takiego urlopu wynosi cztery dni kalendarzowe w roku. Ilość ta jest niezależna od liczby nawiązanych w danym okresie stosunków…Wynagrodzenie w czasie urlopu wypoczynkowego i ekwiwalent

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego liczone jest według tych samych kryteriów, jak wynagrodzenia pracownika w czasie, gdy wykonuje pracę. Na liście płac takiego pracownika zaznacza się jedynie, ze jest to wynagrodzenie za czas urlopu, które de facto nie ulega zmianie.Ekwiwalent liczony jest według innych zasad niż wynagrodzenie za urlop w czasie zatrudnienia pracownika. Do ustalenia…Konieczność wykorzystania urlopu

Pracownik ma prawo wykorzystania urlopu, który przysługuje mu u danego pracodawcy. Jeśli zdarzy się tak, że urlop nie zostanie wykorzystany, a pracownik zostanie zwolniony z pracy, bądź sam z niej zrezygnuje, wówczas ma obowiązek wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia. To, czy pracodawca udzieli danemu pracownikowi urlopu, zależy tylko od niego, pracownik ma natomiast obowiązek wykorzystania…Zmiany w udzielonym urlopie wypoczynkowym

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego i nie może go tego prawa pozbawiać, a z udzielonego urlopu generalnie nie może pracownika odwoływać. Może jednak zdarzyć się sytuacja, gdy na skutek szczególnych okoliczności pracodawca będzie zmuszony zmienić plany pracownika i nakazać mu wrócić z urlopu. Jednakże wszelkie koszty, jakie wiążą się z…Plan urlopów

Plan urlopów jest to obowiązujący w zakładach pracy rozpisany na cały rok plan, uwzględniający terminy urlopów wypoczynkowych dla każdego pracownika. Nie wszystkie przedsiębiorstwa są zobligowane do jego ustalania. Ustalenie planu urlopu nie jest konieczne w przypadku, gdy dane przedsiębiorstwo nie posiada własnej organizacji związkowej, lub gdy takowa organizacja funkcjonuje w danym przedsiębiorstwie, ale w wyniku…Szczególne przypadki wymiary urlopu

Pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę, ale na niepełnym etacie, wymiar urlopu wypoczynkowego ma liczony proporcjonalnie do wymiaru etatu, biorąc za podstawę w zależności od stażu pracy 20 bądź 26 dni. Pracownik, który dopiero rozpoczął pracę ma również udzielany urlop liczony proporcjonalnie, przy czym jeśli z wyliczeń wynika niepełny dzień urlopu, wówczas następuje…