Archiwum miesięczne:Luty, 2016

Zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę dodatkową

W Kodeksie Pracy wyjaśnione zostały nie tylko definicje dodatkowego czasu pracy, ale także określone zostały zasady dotyczące obliczania i wypłacania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Za praca wykonywaną w godzinach nadliczbowych zostaje wypłacone wynagrodzenie w wymiarze podstawowym i dodatkowym. Dodatki do wynagrodzenia mogą być ustalone na poziome 100% lub 50% podstawowego wynagrodzenia za pracę….Wynagrodzenie za pracę dodatkową

Pracownik zyskuje prawdo do dodatkowego wynagrodzenia wynikającego z dłuższego niż przewiduje regulamin, bądź zapis umowy – czasu pracy. Ten dłuższy okres może dotyczyć zarówno pracy ponad obowiązujące normy czasu pracy, jak i pracy, która jest wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy. Z definicji Kodeksu Pracy te dwa przypadki stanowią tak zwana prace w godzoianch…Nagroda

Nagroda jest dodatkiem do wynagrodzenia, który rządzi się innymi regułami i podlega innym zasadom ni dodatek premiowy lub prowizyjny. Nagroda nie stanowi określonego zapisu ani w umowie, ani w regulaminie wynagradzania czy premiowania. Może oczywiście znajdować się w danym przedsiębiorstwie informacja o możliwości przyznawania nagród. Nie stanowią one jednak dodatku, który podlegałby ewentualnym roszczeniom pracowniczym….Premia

Premia stanowi obowiązkowy składnik wynagrodzenia, określony z góry w regulaminie premiowanie, bądź zawarty w umowie o pracę. Wypłata premii następuje po spełnieniu przesłanek do jej wypłaty i podobnie, jak w przypadku prowizji, pracownik ma prawo do roszczeń z tytułu braku jej wypłaty, bądź wypłaty w niewłaściwej wysokości. Premia nie może zatem stanowiąc składniku wynagrodzenia, który…Prowizja

Prowizja jest stałym dodatkiem do wynagrodzenia. W tym przypadku stały, oznacza taki, który musi zostać zrealizowany, jeśli zostaną spełnione określone warunki jego uzyskania. Jeśli dany pracownik osiągnął efekty, zgodnie z którymi powinien zostać wynagrodzony odpowiednią prowizją, a pracodawcę jej nie wypłacił wówczas pracownik ma prawo do roszczenia. Brak wypłaty prowizji w momencie, gdy powinna być…Pozostałe składniki wynagrodzenia

Dodatkowe składniki wynagrodzenia stanowić mogą premia i prowizja oraz nagrody. Wynagrodzenie zasadnicze, czyli zapisane w umowie kwotowe wynagrodzenie, wypłacane według zadanej w umowie stawki, bądź miesięcznej, bądź godzinowej, może zostać rozszerzone o dodatkowe składniki wynagrodzenia, wypłacane według z góry ustalanych zasad. Składniki te mogą być zapisane w umowie od razu, bądź mogą zostać do niej…Odprawy

Oprócz wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy, pracownikowi przysługują także inne dodatki do wynagrodzenia, związane z osiągnięciem wieku emerytalnego, bądź tytułem nabycia prawa do renty, zwane odprawą emerytalna bądź rentową. Kodeks Pracy przewiduje również tak zwana odprawę pośmiertną, wypłacaną z tytułu śmierci pracownika uprawnionym członkom rodziny. Odprawa emerytalna bądź rentowa wypłacana jest wówczas, gdy z…Wyliczenie kwoty netto do wypłaty

Odliczeniu od wynagrodzenia brutto ulegają nie tylko składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz pracownicze koszty uzyskania przychodu. Warto wspomnieć, że pracownicy, którzy na przykład mieszkają poza miejscem, w którym mieści się siedziba pracodawcy i zmuszeni są dojeżdżać do pracy, mogą odliczyć wyższe koszty uzyskania przychodu. Aby wyliczyć jaka wartość faktycznie otrzymamy na rachunek, dodatkowo należy…Wynagrodzenie brutto i netto

Kwota wynagrodzenia zawarta w umowie o prace zawsze podana jest w wartości brutto. Niezależnie od tego, czy wynagrodzenie podane jest w stawce godzinowej, czy miesięcznej, zawsze musimy pamiętać, ze trzeba będzie od podanych na umowie kwot odjąć pewne wartości. Na te wartości, składają się składki na ubezpieczanie społeczne, na fundusze pozaubezpieczeniowe, składka na ubezpieczenie zdrowotne…Zasiłek chorobowy

Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia przez pierwsze 33 dni niezdolności pracownika do pracy, a w przypadku, gdy pracownik ten ukończył 55 rok, zakład pracy wypłaca wynagrodzeni przez pierwszych 14 dni od momentu powstania niezdolności do pracy. Wypłata dalszej części należności, z tytułu niezdolności do pracy, realizowana jest przez płatnika składek. W przypadku zakładów pracy,…